Models de compliment amb els indicadors TransparEnt

La crisi sanitària, econòmica i social està dificultant el treball de les entitats. L’últim informe de resultats d’utilització de la plataforma TransparEnt reflecteix aquesta realitat i ressalta la necessitat d’oferir instruments que facilitin el treball a les entitats. Amb aquesta finalitat s’ha publicat un document amb exemples de compliment per a cada un dels indicadors del procediment d’autoevaluació i millora.

L’Onzè Informe TransparEnt Catalunya, corresponent a l’any 2020, mostra un escàs increment d’entitats registrades, així com de progrés en el compliment dels indicadors. El motiu principal és la situació creada per la crisi del coronavirus, que ha afectat tant a la feina de les entitats com a les possibilitats per realitzar accions de difusió i formació per a l’aplicació de la metodologia.

Entitats registrades

Per aquesta raó, resulta especialment important oferir informació i eines que facilitin el treball a les persones que l’han de fer. Així, s’ha publicat un document titulat Models de Compliment dels Indicadors TransparEnt que dona accés a dos exemples de bones pràctiques per cada indicador. D’aquesta manera s’han recollit casos de diferents tipus d’organitzacions. Les entitats disposen així de models que poden adaptar en funció de les seves necessitats i de les seves possibilitats humanes i tècniques.

Percentatge d’entitats inscrites per sector d’activitat

D’altra banda, l’informe de 2020, mitjançant taules i gràfics, exposa l’evolució en l’ús de la plataforma TransparEnt, des de la seva presentació a l’abril de 2016 fins a l’actualitat. En aquest moment hi ha 361 entitats de Catalunya registrades. D’aquestes, una mica més del 50% son associacions i gairebé el 50% de l’total son entitats del sector social. També destaca que el 61% de les entitats inscrites tenen un pressupost anual superior a 100.000 €, és a dir, que son les organitzacions que tenen més recursos i també son les obligades a complir amb la Llei de Transparència.

Percentatge d’entitats inscrites per pressupost