El Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural, a través d’aquest web:

1- Busca proporcionar una informació actualitzada i de qualitat.

La informació que es difon per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment de la publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. El Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural vetllarà perquè els proveïdors d’aquesta informació en garanteixin l’actualització i el respecte segons la normativa vigent.

Es persegueix que la informació que es difon sigui completa, veraç, precisa, útil i accessible, i que compleixi els requisits de qualitat previstos per la legislació vigent.

2- Permet accedir-hi amb independència de l’opció tecnològica dels usuaris i usuàries, particularment mitjançant les tecnologies basades en estàndards oberts.

3- Garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals.

4- Segueix una política de galetes respectuosa amb la privacitat.

5- Permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que aquest avís legal preveu i que la legislació vigent imposa.

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural permet reutilitzar totes les dades i informacions difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les condicions següents:

 • No alterar el contingut de la informació.
 • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Esmentar la font de la informació.
 • Indicar la data de la darrera actualització de la informació.
 • No donar a entendre que el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

En tots els casos, la possibilitat de reutilitzar informació queda limitada per la necessària protecció d’altres drets, béns o interessos d’acord amb el que la legislació vigent estableix. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de garantir la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i del règim de protecció de les dades personals. En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s’hagi establert en cada cas (vegeu l’apartat “Propietat intel·lectual i industrial”). Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions de les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

6- Protegeix la propietat intel·lectual industrial i fomenta les llicències obertes.

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren aquest web, o bé en té la cessió d’ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari d’aquest web, com també els textos, les imatges i els enregistraments que s’hi contenen. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestes obres i prestacions més enllà de les activitats directament autoritzades per la llei de propietat intel·lectual, requereix l’autorització del titular.

Les marques, noms comercials i signes distintius que apareixen en aquest web poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o que no estigui emparat per la llei.

Si qualsevol usuari/a considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ha de notificar-ho al Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural indicant el seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

7- És present a diferents xarxes socials i plataformes

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural és present a diferents xarxes socials i plataformes. Quan accediu a qualsevol d’aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural.

8- S’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts.

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Laboratori. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, hi són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei esmentada.

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per accedir al portal ni del mal funcionament d’aquest que sigui atribuïble a causes alienes al Laboratori.

ACCESSIBILITAT

A aquesta web s’han considerat les següents mesures  per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i funcionalitat amb més facilitat:

 • Multinavegador: Les pàgines tenen una correcta visualització en diferents navegadors utilitzats per a l’anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
 • Navegació coherent: S’assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d’usuari gratificant.
 • Distraccions: S’eviten interferències com el contingut que fa pampallugues, el parpelleig exagerat  i  l’àudio que comença automàticament.
 • Moviment:el contingut en moviment té un mecanisme d’aturada.
 • Imatges de text: En general el contingut, excepte logotips o imatges de marca, és perfectament configurable ja que s’eviten les imatges de text.
 • Títols: els títols de pàgina mencionen el portal i la secció per tal de contextualitzar els usuaris.
 • Idioma: l’idioma de les pàgines està marcat correctament.
 • Formularis:els formularis contenen etiquetes i controls associats correctament.
 • Estructura:la pàgina conté una estructura correcta d’encapçalaments i taules que permet navegar-la i comprendre-la per part dels usuaris cecs.
 • Llenguatge: El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al que va adreçat el contingut.

El desenvolupament d’aquesta web s’ha basat en la consideració de les Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les  diverses barreres d’accessibilitat que actualment manquen per resoldre en aquest lloc web.

Si detecta dificultats d’accés als continguts del web, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres (info@transpar-ent.com).