El projecte TransparEnt es desenvolupa amb finançament de les administracions públiques.

Si voleu més informació, la UAB disposa d’un portal de transparència i d’un procediment de sol·licitud d’accés a informació pública

Projectes finalitzats

Cada sessió territorial té un cost de 598,95€. Aquest import inclou 3 hores de formació, viatges i dietes, material pels participants, estudi previ a la sessió de les pàgines web de les entitats participants i el 21% de despeses indirectes.

Objectius de les formacions:

 • Entendre perquè les entitats han d’incorporar el valor de la transparència.
 • Conèixer les obligacions legals que les entitats han de complir, en funció de les seves característiques, i els principis de la comunicació transparent.
 • Conèixer la plataforma TransparEnt i fer-la servir per a millorar la comunicació de l’entitat.  
 • Incorporar la transparència a les pràctiques i rutines de comunicació i de gestió de les entitats.

Finançament per al manteniment i actualització de la plataforma tecnològica TransparEnt durant l’any 2017.

A més és faran aquestes altres feines:

 • Seguiment continuat de les dades d’utilització de la plataforma per a valorar la seva utilitat i les modificacions que convinguin.
 • Informe trimestral de seguiment.
 • Atenció a les consultes que les entitats facin sobre la utilització de la plataforma.
 • Difusió i publicació de notícies a la pròpia plataforma, així com la producció d’altres materials en diferents suports pera ser distribuïts o publicats en diferents mitjans.
 • Convocatòria d’una reunió anual de la taula consultiva sobre transparència de les entitats no lucratives

El LPCCP fa un estudi per l’Ajuntament de Barcelona sobre:

– L’estat de la transparència de les entitats que han rebut subvencions de l’Ajuntament de Barcelona en les convocatòries 2016.

– Els recursos de què disposen i/o fan servir per aplicar les obligacions de la llei transparència, fent una comunicació de qualitat i afavorint la participació.

– Com a conclusió es farà una proposta d’estratègies i procediments que contempli els equipament i recursos de què disposa l’Ajuntament de Barcelona per aconseguir que les entitats compleixin plenament.

Aquest ajut de l’Ajuntament de Barcelona ens permetrà fer difusió perquè les entitats de Barcelona coneguin la plataforma Transparent i fer formació perquè sàpiguen com usar-la i com aplicar els indicadors i criteris del procediment d’autoavaluació i millora de la transparència i la qualitat de la informació.

Les actuacions previstes són aquestes:

 • Impartir 10 sessions de formació coorganitzades amb diferents federacions d’entitats.
 • Treballar amb les entitats adherides al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona perquè coneguin la plataforma Transparent i per assessorar-les en l’aplicació dels criteris de transparència.

La publicació de la plataforma TransparEnt ha d’anar acompanyada de formació en diferents vessants:

 • Sensibilització i formació en transparència i qualitat de la informació.
 • Formació per a la utilització de la plataforma i dels criteris que s’apliquen.
 • Coneixement de models i bones pràctiques.

Al llarg de 2016 s’impartiran 10 sessions de formació en diferents ciutats del territori.

Finançament per al manteniment i actualització de la plataforma tecnològica TransparEnt durant l’any 2016.

A més és faran aquestes altres feines:

 • Seguiment continuat de les dades d’utilització de la plataforma per a valorar la seva utilitat i les modificacions que convinguin.
 • Informe mensual de seguiment.
 • Atenció a les consultes que les entitats facin sobre la utilització de la plataforma.
 • Difusió i publicació de notícies a la pròpia plataforma, així com la producció d’altres materials en diferents suports pera ser distribuïts o publicats en diferents mitjans.
 • Organització d’un acte de presentació de la plataforma

Amb aquest projecte hem pogut desenvolupar la plataforma Transparent que ara esteu visitant.

Es tracta d’una eina de treball que permet a les entitats:

 • Fer diagnòstic de la transparència i la qualitat de la informació de la seva comunicació.
 • Saber com millorar la seva situació actual, partint del diagnòstic fet.
 • Obtenir documents d’autoacreditació de la transparència.
 • Conèixer models de bones pràctiques que estiguin aplicant altres entitats per a poder-los adaptar a les pròpies necessitats i possibilitats.
 • Disposar d’informació d’actualitat sobre transparència i comunicació d’interès per al sector.

Amb aquest projecte van impartir 10 sessions de formació a diferents ciutats de Catalunya, arribant així a entitats de tot el territori.

Les sessions de formació es van fer a Tarragona, Terrassa, Mataró, Manresa, Lleida, Sant Boi, Sabadell, Girona, Granollers y Barcelona.
La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va col·laborar en l’organització i la difusió d’aquestes sessions.

El 2015 van obtenir un segon ajut de l’Ajuntament de Barcelona, també en la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

Amb aquest suport hem pogut donar continuïtat al projecte amb una segona fase orientada a desenvolupar un procediment d’autoregulació de la transparència de les entitats sense ànim de lucre. Vam realitzar aquestes actuacions:

 • 8 sessions de formació adreçades a les entitats per a sensibilitzar sobre la importància de la transparència, formar sobre criteris i per a aplicar el procediment de autodiagnosi i millora de la comunicació publicat al  Manual i Guia d’Autoavaluació l’any anterior.
 • Constitució d’una taula consultiva (enllaç a la notícia de 12 juny de 2015 a la pròpia plataforma) sobre transparència de les entitats sense ànim de lucre, amb la participació de les administracions públiques implicades i representants de les entitats. La missió d’aquesta taula és definir uns criteris per l’autoacreditació de la transparència de les entitats, avaluar l’èxit de l’aplicació i recomanar modificacions i noves línies de treball.
 • Assessorament a un grup d’11 entitats (enllaç a notícia del 10 de novembre de 2015) per a l’aplicació dels criteris d’autoavaluació perquè siguin model de bones pràctiques per la resta.
 • Definició i disseny d’elements gràfics i de marca del projecte.
 • Publicació d’un espai web del projecte que posteriorment ha estat substituït per aquesta plataforma.

El 2014 vam dissenyar el projecte Transparència, qualitat de la informació i participació, amb l’objectiu de proporcionar a les entitats sense ànim de lucre recursos que els hi facilitin diagnosticar l’estat de la seva comunicació i poder millorar-la. Ens vam proposar també que totes les accions i els productes resultants han de recolzar-se en dinàmiques participatives perquè s’incorporin perspectives i solucions adients considerant la gran diversitat d’entitats existent.

Per començar a treballar vam rebre el suport de l’Ajuntament de Barcelona en la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2014.

Gràcies a aquest ajut vam impartir 11 sessions de formació sobre transparència i vam desenvolupar un procés de debat i participació que va portar a la publicació el desembre de 2014 del document Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació que va ser presentat al mes de gener de 2015 al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Aquest Manual i Guia d’Autoavaluació ha estat la peça fonamental per a poder avançar en el projecte, atès que presenta un catàleg de recursos adequats per a qualsevol tipologia d’entitat.