El treball realitzat amb les administracions públiques locals des de l’any 2012 va demostrar que utilitzant un procediment d’avaluació rigorós i una estratègia de comunicació eficaç, podíem contribuir a la millora de la comunicació pública des de l’àmbit acadèmic universitari.

Partint d’aquesta experiència, el 2014 vam dissenyar el projecte TransparEnt per oferir a les entitats sense ànim de lucre recursos que els hi facilitin diagnosticar l’estat de la seva comunicació i millorar-la. Ens proposem també que totes les accions i productes han de recolzar-se en dinàmiques participatives i ser d’utilitat, de manera que s’incorporin perspectives i solucions adients a la diversitat d’entitats.

L’objectiu general del projecte és que les entitats sense ànim de lucre incorporin el valor de la transparència i que disposin de criteris, eines, models i suport per poder-ho aplicar a les seves rutines de gestió i comunicació.

La Llei de Transparència aprovada pel Parlament de Catalunya el desembre de 2014, insta a les administracions públiques a facilitar eines que ajudin als subjectes obligats a aplicar-la. La mateixa Llei defineix que l’objectiu de les pràctiques de transparència és aconseguir major participació de la ciutadania en els assumptes públics. Per això estableix que la informació transparent ha de ser comprensible, fàcilment accessible i reutilitzable, entre d’altres característiques. El projecte TransparEnt comparteix plenament aquest plantejament, defugint de l’aplicació administrativa de la Llei. Per això adopta una perspectiva comunicativa que ha de permetre que les informacions publicades compleixin realment amb principis de transparència útils per a la societat i per a les entitats que la posen en pràctica.

El projecte TransparEnt també coincideix plenament amb el plantejament del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, que entre els seus objectius proposa:

“Estimular la transparència (interna i externa) a les entitats com a element identitari del món associatiu i com a element cabdal del treball col·laboratiu i la millora del finançament amb tots els agents públics i privats”.

Igualment, entre les mesures del PNAV derivades dels objectius s’esmenten:

“Elaborar estratègies que garanteixin a les entitats treballar amb transparència i establir mecanismes de control. Definir elements que permetin processos d’autodiagnosi (financera i de projecció/viabilitat) de l’entitat”.

Per a desenvolupar el projecte hem fet fins ara un conjunt d’actuacions, que són aquestes:

  • Hem impartit sessions de formació, coorganitzades amb diferents federacions i altres organitzacions d’entitats a diferents ciutats de Catalunya
  • El 2014, vam publicar el document Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació.
  • Hem constituït una taula consultiva amb la participació de representants de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i de diferents federacions i altres organitzacions d’entitats.
  • Hem treballat amb un grup d’entitats perquè siguin models de bones pràctiques per a la resta.
  • Per últim, hem desenvolupat la plataforma TransparEnt d’autoavaluació i autoacreditació de la transparència.

Sobre totes aquestes actuacions podeu trobar informació a diferents apartats d’aquesta web com Història, Què fem, Notícies i altres.